برای ثبت سفارش با شماره 09197572162 تماس حاصل بفرمایید

plan A : طراحی سایت فروشگاهی - 8 میلیون تومان

plan B : طراحی سایت شرکتی - 4.5 میلیون تومان

plan C : طراحی سایت شخصی - 2 میلیون تومان


قرداد کتبی و منصفانه نوشته می شود .

تحویل پروژه 1 ماه بعد از قرداد کتبی می باشد

تحویل سئو 2 ماه پس از آپلود سایت در سرور می باشد


نمونه ای از قرار داد :

ماده 1- موضوع قرارداد

طراحی وب سایت و انجام امور مربوطه با مشخصات پیوست به شماره .......... .................................

ماده 2- طرفین قرارداد

اين قرارداد فی مابين مهدی حسنی که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف ....................................... که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

1-2 مشخصات طرفین

1-1-2 مشخصات پیمانکار

مهدی حسنی به شناسه ملی ............. آدرس پست الکترونیک mahdihassani9374@gmail.com به نشانی: تهران یافت آباد بلوار معلم پاساژ معلم ورودی سوم پلاک 27 و شماره تماس 09197572162

2-1-2 مشخصات کارفرما- حقوقی

شرکت ................................. به شناسه ملی ................................. نام و نام خانوادگی نماینده ................................. سمت ................................. کد ملی ................................. آدرس پست الکترونیک ........................................................................ تلفن ................................. نشانی .......

مشخصات کارفرما -حقیقی

نام و نام خانوادگی ................................. کد ملی .......................... آدرس پست الکترونیک ...................................................... تلفن ................................. نشانی ..............

2-2 کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده 1-2 برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد

ماده 3: مبلغ قرارداد

1-3مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ .....................................می باشد.

ماده 4: شرایط پرداخت

1-4 مرحله 1: پرداخت 50 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما.

1-1-4 نحوه پرداخت

چک به شماره .................................. به تاریخ ..................... نزد بانک ..................... به نام پیمانکار واریز وجه به شماره پیگیری ..................... در تاریخ ..................... به حساب پیمانکار یا حساب معرفی شده از طرف پیمان کار نزد بانک .....................

نقداً به شماره رسید ..................... در تاریخ ..................... که دارای امضاء پیمانکار می باشد.

2-4مرحله 2: پرداخت 30 درصد مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح رابط گرافیکی طراحی سایت و تأیید کارفرما.

3-4مرحله 3: پرداخت 20 درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح کد نویسی شده و تأیید کلی کارفرما.

4-4 مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در هریک از مراحل 2 و 3 مندرج در بند 2-4 و 3-4 حداکثر ……….. روز کاری می باشد، در صورت گذشت بیش از ……. روز کاری از زمان ارائه طرح و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ 100,000 تومان به عنوان خسارت تأخیر می بایست به پیمانکار پرداخت گردد.

5-4 در صورت گذشت بیش از ...... روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمان کار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صلاح دید مشخص می نماید.

6-4 وجه تسویه مرحله 2 و 3 می تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که توسط پیمان کار معرفی می شود واریز گردد.

7-4 در پایان مرحله 3 کد نویسی طرح می بایست کامل شده باشد و دارای عملکرد صحیح باشد.

8-4 درصورتی که هریک از طرح های مراحل 2 و 3 به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هایی خاص درخواست نماید، تسویه این مراحل همچنان می بایست حداکثر طی 4 روز کاری انجام گردد. در مقابل پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.

1-8-4 منظور از تأیید کلی در بند 8-4 رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.

9-4 درصورتی که کارفرما هر یک از طرح های مراحل 2 و 3 را در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.